Hoe beschermen we uw gegevens?

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk gratis voedselpakketten te bieden. Het beschermen van deze kwetsbare mensen doen we ook door privacy van gegevens serieus te nemen. Hieronder leest u hoe wij de gegevens van onze cliënten beschermen:

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.voedselbankzwolle.nl

Persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor een aantal redenen, namelijk:

  • We vragen om contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en uitgaven van onze cliënten. Deze gegevens hebben we nodig om contact te onderhouden. Ook hebben we de gegevens nodig om een afweging te kunnen maken of de persoon in kwestie onze hulp echt nodig heeft;
  • We vragen vrijwilligers om hun contactgegevens, motivatie en cv. We verwerken deze gegevens om contact te onderhouden en om te bepalen of de vrijwilliger past bij onze organisatie.
  • Wij vragen donateurs om contactgegevens en bankrekeningnummer. Dit hebben wij nodig om contact te onderhouden en eventuele structurele bijdragen te kunnen incasseren. U kunt er altijd voor kiezen om een donatie anoniem te doen.
  • Wij vragen leveranciers om contactgegevens om contact te onderhouden;
  • Als u met ons mailt, dan wordt uw e-mailadres opgeslagen. Dit hebben wij nodig om contact te onderhouden.

De Voedselbank Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. We houden ons daarbij aan de eisen uit de privacywetgeving. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Dat betekent meestal dat de gegevens worden bewaard totdat u niet langer van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent. Ook worden uw gegevens niet gedeeld met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij van u hier schriftelijke toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u overigens altijd intrekken.

We treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens bij ons veilig te houden en om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Zo is de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast controleren we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig en updaten we ze waar nodig, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de wet heeft u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen als uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heeft u op grond van de wet het recht om een kopie van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn te ontvangen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld makkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Het recht op verwijdering

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, worden ze uit onze bestanden verwijderd. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist hebben verwerkt, heeft u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zijn dan niet langer bij ons bekend.

Het recht op beperking

U heeft verder op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Het recht van verzet

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door u te beroepen op het recht van verzet. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens na het doornemen van deze verklaring, neem schriftelijk contact op. Doe dat ook als u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten of als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Komen we samen niet tot een passende oplossing? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Bezoek de website van de toezichthouder om te weten hoe u een klacht kan indienen: